سير تحول سياست آمريکا در ايران
کتاب دوم
جهت آسانتر پياده کردن ، اين کتاب به هفت قسمت تقسيم شده است
 
 
بخش اول
تدارک گروگانگيري ، چکيده کتاب (طراحان يک ماجرا ) از : مارک هولبرت ( نيويورک 1982 )

 
بخش دوم
وفاي به عهد از جيمي کارتر

 
قسمت سوم
چکيده کتاب هاميلتون ، جردن : بحرانها ،
آخرين سال رياست جمهوري کارتر

 
قسمت چهارم
چکيده کتاب اکتبر سورپرايز ، اثر باربارا هونگر

 
قسمت پنجم
ناگفته ها در باره معامله بر سر گروگانهاي آمريکايي
يا شکل گيري خمينيسم - ريگانيسم

 
قسمت ششم
چکيده کتاب گاري سيک تحت عنوان ( اکتبر سورپرايز )

 
قسمت هفتم
حاصل استقامت در بيان حق و روزهشمار افتضاح