تصویری

حصول به وجدانِ حقوندی با بدر آمدن از غفلت از حقوق و با خشونت‌ زدایی

حصول به وجدانِ حقوندی با بدر آمدن از غفلت از حقوق و با خشونت‌ زدایی/ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری - بحث دوم در بارۀ فرهنگ استقلال و آزادی

     جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید                                                                                  

در جهان امروز، دو حق اختلاف و اشتراك، همراه هم، بکار نمی‌ روند. از آنجا که رابطه‌ ها را بیشتر قدرت تنظیم می‌ کند، گذار از اشتراک به اختلاف است. جامعه‌ ها اشتراک هایِ عامل بقا را از دست می‌ دهند و در گروه‌ ها و بسا در فردهای خودمحور، پراکنده می‌ شوند. بدین‌خاطر است که بقای حیات بر روی زمین، بیش از پیش، ساكنان کره زمین را نیازمند به وجدان فردی و جمعی بر حقوندی و تنظیم رابطه‌ ها با حقوق و تغییر جهت از اشتراک به اختلاف، به از اختلاف به اشتراک، کرده است. بدین‌خاطر است که جریان آزاد اندیشه‌ ها و دانش ها و هنر‌ها و فن‌ ها و داده‌ ها و اطلاعات، ضرورت تمام یافته‌ است.
وجدان به حقوندی، به بدر آمدن از غفلت از حقوق و خشونت‌ زدایی، حاصل می‌ شود.
بدین‌ سان، موضوع بحث، مهمترین موضوع همۀ دوران‌ ها، بخصوص این دوران است.
***
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار میشود

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter