تصویری

اثرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نقش رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

 
 
 کمربند شیعه، به کمربند ویرانی و مرگ  تبدیل شده است.
- تا این رژیم هست، ایران در تهدید جنگ باقی می ماند. 
- کشور ما دستکم از دوران پهلوی تا به امروز، زیر سلطه است. 
- رژیم ولایت فقیه بعنوان نمایندۀ قدرت خارجی در کشور ما عمل می کند.
- رژیم ولایت فقیه از لحاظ ساختار، همان رژیم "محمد رضا شاه" است، بی کم و کاست.
- نظام پیشنهادی ما، نظامی است که در آن، رابطۀ شهروندان را حقوق تنظیم می کنند.
- وجدان به حقوق پنجگانه، شرط جنبش همگانی است، بدون آنها، ممکن نیست جنبش همگانی روی دهد.
ابوالحسن بنی صدر: دولتی که کارش خشونت در مقیاس ملی و جهانی باشد، کارایی لازم را برای ادارۀ زندگی انسان ها در این جهان ندارد. دولت ها باید تغییر ساختاری را بپذیرند و آن خدماتی را که با حقوق طبیعت، حقوق انسان و حقوق هر جامعه در جامعۀ جهانی انطباق دارند، تصدی کنند که ما تحت عنوان حقوق پنجگانه به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد کردیم.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter