تصویری

تعاریف و کاربردهای استقلال و ازادی- بخش 7 - نه مسلط و نه زیر سلطه

- وقتی بنابر تعادل قوا باشد و نظام ها، نظامی هایی باشند که در آن گروهی مسلط و گروهی زیر سلطه اند، جامعه هایی که در این نظام ها قرار می گیرند، بسته به اینکه چقدر تابع نظام می شوند، مردنی یا ماندنی هستند. اگر در آن نظام، کاملاً جذب شده باشند، مردنی هستند. خیلی از جامعه ها از بین رفتند، به لحاظی که کاملاً در آن نظام سلطه گر، زیر سلطه، جذب شده بودند. وضعیت فلسطین یک نمونۀ دروان ماست و جامعه های بسیار دیگری که در طول تاریخ در همین منطقه بودند و امپراتوری هم بودند و حالا هیچ وجودی از آنها نمانده است. به عکس جامعه هایی که توانستند از این سامانۀ مسلط، زیر سلطه، رهایی بجویند و در درون، تخریب نیروهای محرکه را محدود کردند، آنها توانستند به زندگیشان ادامه بدهند ...

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

*****

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

https://www.youtube.com/watch?v=JxrPWjTPJdU&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٢)

https://www.youtube.com/watch?v=FMvgEcR90HM&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٣)

https://www.youtube.com/watch?v=1fFj7tO7hcY&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۴)

https://www.youtube.com/watch?v=asP8fsSP2VE&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۵)

https://www.youtube.com/watch?v=lhD4ANU0u3Y&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۶)

https://www.youtube.com/watch?v=q4mhVHjw9n8&feature=emb_logo

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter