تصویری

نوروز و کاربردهای آن در زندگی فردی و جمعی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

 

جهت شنیدن مصاخبه اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

ابوالحسن بنی صدر: - یک روحانی (محمد محسن حسینی طهرانی) در بارۀ جشن نوروز گفت، جشن نوروز جشن علف خواران است، من که علف خوار نیستم. من از نادانی او در شگفت شدم. چرا که این روحانی اصلاً نمی داند که جشن خود بخود بوجود نمی آید و پا برجا نمی شود، یک کارکردی می باید داشته باشد، آنهم در طول چند هزار سال ادامه پیدا کند.
 
- نوروز ، جشن آفرینش انسان بر روی زمین است، جشن زندگی بوده و جهانشمول است، به لحاظی که در بعضی از جامعه ها، جشن های ملی شان هم این کارکرد را دارد. این، علفخواری نیست، حیات ادامه دارد پس این جشن هم ادامه دارد.
 
- ... در شاهنامه  می گوید، هوشنگ این هنر ها را به ایرانیان آموخت، ولی در واقع جشن نوروز جشن ابداع ،ابتکار، اختراع، خلق، کشاوری، صنعت، خط، و آنچه که انسان را فرهنگ ساز می گرداند، در واقع جشن فرهنگ ساز شدن انسان است.
 
- پیدایش اندیشۀ راهنما است که در ایران دو وظیفه انجام می دهد. یکی اتحاد اقوام گوناگون را بهم پیوند می دهد. دوم اینکه استقلال و آزادی هر شهروند را بعنوان دو حق می پذیرد، بترتیبی که انسان ها، هم اشتراک دارند، و هم در وطن، در زندگی مشترک، حق دارند که نظر های گوناگون داشته باشند.
 
- نوروز، ابداع شیوۀ ادارۀ جامعه است. بنابر تحقیق های باستان شناسی، نخستین مردم سالاری، آنهم بر اصل اشتراک، در ۵ هزار سال پیش در غرب ایران و در همین منطقۀ سومر استقرار جسته است، بنابر این تحقیق ها، ما بنیان گذار این نوع مدیریت در تاریخ بشر هستیم.
 
- ایرانیان یک دورانی داشتند که معروف است به دوران جمشید. در دوران او، قبل از اینکه از خود بیگانه بشود و در قدرتمداری دم از خدایی بزند، نه گرما بود و نه سرما، اعتدال بود. مرگ نبود، زندگی بود. پیری نبود، جوانی بود. بیماری نبود، تندرستی بود. و مردمان در رفاه، در همزیستی و بهزیستی زندگی می کردند. بعد که جمشید از خود بیگانه شد و دم از خدایی زد، آن جامعه دگرگون شد و زمینۀ حضور بیگانه و سلطه بیگانه بر ایران فراهم شد که ضحاک بود. مغز جوان ها خوراک مارهایی بر دوش ضحاک شدکه از شدت ستم می رویید. از آن پس، نوروز  یک کارکرد جدید پیدا می کند: نوروز و جشن نوروز برای بازیافت استقلال شده، که کاوه آهنگر جنبش کرده و جنبش همگانی شده و ضحاک را رانده و ایران استقلال یافته و فریدون شاه شده و در دادگری کشور را اداره می کند.
 
- ما می دانیم که ایران از اتحاد اقوام گوناگون پدید آمد. پیدایش ایران از همبستگی و اتحاد اقوام و همزیستی مسالمت آمیز آنها و شرکت آنها در فرهنگ سازی، بوده است. ایرانیان آن را جشن می گرفتند، و تا وقتی هم که ایران هست و این اقوام با هم همزیستی و اتحاد دارند و با هم دوستی دارند، این جشن هم ادامه دارد.
 
- از دورۀ قاجار به این سو که ایران در موضع زیر سلطه قرار گرفت، استقلال تعریف جدیدی در موازنۀ عدمی یافت و باز بتدریج با آزادی همراه شد. یعنی یک دوره، استقلال طلبی مثل جنبش تنباکو؛ و یک دوره، آزادی خواهی مثل جنبش مشروطه؛ اصل راهنما شدند. و از جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری مصدق، آزادی و استقلال بر مبنای موازنۀ عدمی، اصل های راهنمایِ همراه شدند. استقلال، یعنی نه مسلط و نه زیر سلطه. آزادی به اصطلاح خودمختاری و خود انگیختگی است. به این جهت همراهی، و از این منظر، دو بار سال ایرانی ها نو شد: یکی، ملی شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، و دومی، انقلاب ۵۷. افسوس که کودتا بر ضد آن انقلاب و استقرار استبداد، این جامعه را از استقلال و آزادی محروم کرد.
 
- یکی دیگر از کارکرد های نوروز، وضعیت سنجی اول سال در هر کشوری است، و آنرا جشن می گیرد. یکی از کارکرد ها، حسابرسی به کارهایی است که در طول سال انجام شده که زیان و سود  و کاستی ها را تعیین بکنند و آماده بشوند که در سال جدید آن کاستی ها را رفع بکنند و سال جدید را با یک کارنامۀ بهتری آغاز و به پایان ببرند.
 
- ما که در خط استقلال و آزادی هستیم، در طول سالی که دارد پایان می یابد، ۵۲ وضعیت سنجی به جامعۀ ایرانی عرضه کردیم. آنها، نه تنها شاملِ سنجش وضعیت ها آنطور که هستند، می باشند، بلکه شامل راه حل ها هم هستند. دریغ اگر شما مردم ایران این کارکرد بزرگ نوروز را از یاد برده باشید.
 
-کسانی که در خط استقلال و آزادی هستند، یک کارکرد جدیدی به کارکردهای نوروز افزودند و آن یافتن فرهنگ حقوندی و فرهنگ استقلال و آزادی، با پیشنهاد حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه، بعنوان بنای آیندۀ دیگری است. تا در آن آینده، نوروز همۀ آن کارکرد های حقوقی را پیدا کند. و در هر نوروزی، جامعه خود را دارای هویتی ببیند که آن کارکردهای حقوق ایجاد می کنند. آن قانون اساسی، تنها به شما مردم ایران نه، به تمام جامعۀ بشری برای بیرون آمدن از نظام سلطه گر زیر سلطه، برای بازیافت استقلال و آزادی، پیشنهاد می شود. و برای اینکه هر انسانی که در روی زمین زندگی می کند، حقوند زندگی کند.
 
-نوروز جشن پیروزی بر کشوری نیست، جشن به تاج تخت رسیدن کوروش نیست، جشن انسان است، انسان مستقل و آزاد
 
-یکی از کارکرد های نوروز آبادانی طبیعت هست، پس چرا آن از یاد بردید و کشور بیابان شده است؟
 
- نوروز میزانی است که هر ایرانی باید ببیند که چقدر رشد کرده و چقدر تخریب کرده است.
 
- حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه، پیشنهاد می شود.
 
لینک کتاب حقوق پنجگانه برای دانلود/ اصول این حقوق پنجگا‌نه که امیدواریم روزی اصول همه قانون‌ های اساسی کشورهای جهان بگردند و عمل به آنها، همه انسان ها را شهروندان جامعه جهانی بگرداند.:
 
 
لینک کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود:
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter