تصویری

گفتگوی آقای گلزار با آقای بنی صدر- آیا اگر در ایران میماندید بهتر نبود؟

بنی صدر . آقای خمینی در نوفل لوشاتو  مرا معرفی میکرد و می گفت که ما دانشمند داریم برای مسایل اقتصاد کشور و مسایل دیگر هم راه حل دارند . اما نمیگذارند که اینگونه اشخاص کشور را اداره کنند و راه حل هایشان را به اجرا بگذارند . بعد همین آدم در تهران می گفت که هیچ کس راه حل ندارد . من هم به او نامه نوشتم که آقا راه حل دارم . هیچکس آن زورپرستهایی هستند که شما زیر پروبال گرفتید .آنها راه حل ندارند . من تضمین می کنم .یک دولتی را که بفهمه حقوق چیست و به حقوق عمل کنه تشکیل بشود تا راه حل ها را به اجرا بگذارد... تلویزیون سپیده استقلال و آزادی  پنجشنبه  ۱۳۹۴/۱۰/

 

برای شنیدن صدا لطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

برای دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter