صوتی

حلب، شهر ویران و خونین : مصاحبه رادیو عصر جدید

بنی صدر: این تبلیغات همه روزه غرب ، از صبح تا شام  راجع است به اینکه اسد و متحدان او حلب را ویران کردند، کشتار کردند، قصاب حلب شدند و... واقعیت این است که در آنجا کشت و کشتار شده، شهر ها ویران شده و از سکنه خالی شده و آنهایی هم که ماندند در یک وضعیت فوق العاده غیر انسانی هستند، ایراد نمیشود گرفت که چرا میگویند حلب ویران است، حلب خونین است ، ایرادی که می شود به غرب گرفت این است که یمن هم ویران است اما هیچ از آن حرف نمی زنید . وضع کودکان، زنان و مردان ، شهر ها و روستاهای یمن هم به همین میزان بلکه بیشتر ویران است ، اما هیچ گاه در این دستگاههای خبری شما نمی شنویم که شما از این ویرانیها سخن بگویید.

 عراق هم به همین وضع است ، لیبی را هم شما غربیها به این وضع انداختید ، از آنها هم هیچ حرف نمی زنید.

 آنوقت که تحریمها را راجع به عراق وضع کردید، گفتند که هشتصد هزار قربانی گرفتید که فقط پانصد هزار نفر آنها کودک بودند ، وقتی از خانم البرایت در باره این جنایت پرسیدند ، گفتند که در سیاست اینگونه امور پرهیز ناپذیر است.

ایراد دومی که به این غرب وارد است و...

 

فایل صوتی

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter